Vinařský spolek Želešice

Želešice, Hajany

Stanovy

Stanovy - Vinařský spolek Želešice o.s.

 

Článek 1

Základní ustanovení

1. Vinařský spolek Želešice o.s. - je dobrovolné, nepolitické, nevýdělečné,odborné sdružení vinohradníků, vinařů a příznivců této činnosti se samostatným právním subjektem.

2. Sídlo Vinařského spolku je v Želešicích ul 24.dubna č 44, psč 664 43.

 

Článek 2

Poslání a činnost

1. Sdružovat zájemce o pěstování révy vinné a výrobu vína za účelem jeho rozvoje.

2. Pro potřebu svých členů zajišťovat a organizovat osvětově odbornou činnost, jako přednášky, školení, výstavy, exkurze.

3. Poskytovat svým členům dohodnuté informační služby, nebo organizační služby.

4. Spolupracovat s organizacemi podobného zaměření v tuzemsku i v zahraničí.

 

Článek 3

Členství ve spolku

1. Členem Vinařského spolku Želešice o.s (dále jen spolku) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let zabývající se činností vinařskou nebo která s touto činností sympatizuje a řídí se stanovami spolku.

2. Členství ve spolku vzniká, po roční zkušební době, přijetím přihlášky výborem.

3. Čekatel má ve zkušební době práva a povinnosti člena s výjimkou požitků vycházejících z hospodaření spolku.

4. Dokladem o členství ve spolku je jednotná legitimace.

5. Nezaplacení členských příspěvků do konce března příslušného roku může být

důvodem pro zrušení členství

6. Členství ve spolku zaniká vystoupením nebo úmrtím, rozhodnutím členské schůze o zrušení členství či zánikem spolku.

7. Čestný člen spolku je jmenován členskou schůzí. Požívá všechna práva člena a nemá žádné povinnosti.

 

Článek 4

Orgány spolku

1. Vrcholným orgánem spolku je členská schůze.

2. Členská schůze je usnášení schopná pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. K usnesení členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů.

3. Členská schůze volí tajným hlasováním na období 5ti let předsedu a 4 členný výbor.

4. Výbor volí ze svého středu místopředsedu, jednatele, hospodáře a pokladníka.

5. Předseda (místopředseda) je statutárním orgánem spolku, zastupuje jej navenek a jedná jeho jménem ve všech věcech. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti.

6. V hospodářských věcech jedná jménem spolku pokladník.

7. Předseda, místopředseda a pokladník jednají samostatně.

 

Článek 5

Práva a povinnosti členů

1. Volit a být volen do výboru spolku.

2. Účastnit se všech akcí spolku.

3. Rozhodovat o majetku spolku

4. Dodržovat a plnit stanovy a usnesení členské schůze.

5. Účastnit se aktivně práce spolku. Při účasti menší jak 50% pozbývá člen na půl roku výhody požitků z hospodaření spolku.

6. Chránit majetek spolku

7. Člen je povinen se zúčastnit nejméně dvou bodování vína jako hodnotitel.

8. Člen je povinen dodat na místní výstavu vín dva vzorky vína (jeden vzorek představuje 2 láhve o obsahu 0,7l) a na výstavu jiného subjektu 2 vzorky (dvě láhve 0,7l). V případě nesplnění této povinnosti, zaplatí člen do pokladny sdružení finanční částku, jejíž výše bude každoročně určována rozhodnutím členské schůze.

9. Člen je povinen přinést na každou plánovanou kontrolní degustaci 0,7l vína.

 

Článek 6

Hospodaření spolku

1. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy české republiky s rozpočtem schváleným členskou schůzí.

2. Činnost je financována: - z příspěvků členů, z výnosů a podílů dohodnutých společenských akcí, z dotací a darů od vnějších subjektů, z pronájmu.

 

Článek 7

Závěrečná ustanovení

1. Vinařský spolek se zřizuje na dobu neurčitou.

2. Vinařský spolek zaniká usnesením členské schůze 2/3 hlasů všech členů, která rovněž určí způsob naložení s majetkem spolku.