Vinařský spolek Želešice

Želešice, Hajany

Stanovy

Stanovy  - Vinařský spolek Želešice

 

Článek  1
Základní ustanovení

 


1. Vinařský spolek  Želešice  - je  dobrovolné, nepolitické,  odborné sdružení vinohradníků, vinařů a příznivců této činnosti se samostatným právním subjektem.
2. Sídlo Vinařského spolku je v Želešicích ul. 24. dubna č 44, psč. 664 43.

 

Článek 2
Poslání a činnost

A.        Hlavní činnost nezisková
1. Sdružovat zájemce o pěstování révy vinné a výrobu vína za účelem zvyšování jejich znalostí.
2. Pro potřebu svých členů zajišťovat a organizovat osvětově odbornou činnost, jako přednášky, školení, exkurze.
3. Popularizace pěstování révy vinné v širší veřejnosti pořádáním výstav vín a degustací.
4. Spolupracovat s organizacemi podobného zaměření v tuzemsku i v zahraničí.

  

B.     Vedlejší činnost zisková.

Pronájem části objektu spolku provozovně Vínotéky a cukrárny.

 

Článek 3
Členství ve spolku


1. Členem Vinařského spolku Želešice (dále jen spolku) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let zabývající se činností vinařskou nebo která s touto činností sympatizuje a řídí se stanovami spolku.
2. Členství ve spolku vzniká, po roční zkušební době uchazeče, přijetím členskou schůzí.

   3. Uchazeč má ve zkušební době práva a povinnosti člena s výjimkou požitků vycházejících z hospodaření spolku.

   4. Dokladem o členství ve spolku je seznam členských příspěvků.
5. Nezaplacení členských příspěvků do konce března příslušného roku může být
důvodem pro zrušení členství.
6. Členství ve spolku zaniká vystoupením nebo úmrtím, rozhodnutím členské schůze o zrušení členství či zánikem spolku.

    7. Čestný člen spolku je jmenován členskou schůzí. Požívá všechna práva člena a nemá žádné povinnosti.

8. Spolek vede seznam svých členů, uchazečů a čestných členů

 

Článek 4
Orgány spolku

Orgány Spolku jsou: 

  1. Členská schůze
  2. Výbor
  3. Předseda
  4.  Revizor

Článek 5

Členská schůze

  

1. Vrcholným orgánem Spolku je členská schůze

2. Členskou schůzi tvoří členové Spolku. Každý má jeden hlas.
3. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů.

4. K usnesení členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů.

5. Členská schůze volí tajným hlasováním předsedu, čtyřčlenný výbor a revizora

6. Členská schůze rozhoduje o hlavním zaměření činnosti spolku, rozhoduje o změně stanov, schvaluje výsledek hospodaření Spolku.

  

Článek 6

Výbor


1. Výbor je pětičlenný, jeho členové jsou voleni členskou schůzí na dobu čtyř let, přičemž mohou býti voleni opakovaně.

2. Výbor volí ze svého středu, místopředsedu a pokladníka.

3. Složení výboru – předseda, místopředseda, pokladník, členové.

4. Výbor určí zapisovatele z jednání členské schůze.

 

Článek 7

Předseda

 

1. Statutárním orgánem spolku je předseda, zastupuje jej navenek a jedná jeho jménem ve všech věcech.

2. Funkční období předsedy je čtyřleté. Opětovná volba je možná. Předsedou může být   

zvolena jen fyzická osoba plně svéprávná.

     3. Předseda spolku zejména:

a) řídí činnost spolku a reprezentuje spolek navenek.

b)odpovídá za chod spolku a za plnění usnesení členské schůze.

c)zajišťuje přípravu a zpracování podkladů k projektům financovaným z dotací státu, obce i jiným.  

d) svolává členskou schůzi 

 

Článek 8

 Revizor 

 

     1. Revizora může zvolit členská schůze na dobu čtyř let.

     2. Revizor má právo se zúčastnit jednání výboru s hlasem poradním

     3. Členství revizora je neslučitelné s členstvím ve výboru

     4. Revizor: - kontroluje dodržování stanov spolku

-kontroluje dodržování usnesení členské schůze

-kontroluje hospodaření spolku  

 

Článek 9
Práva a povinnosti členů


1. Volit a být volen do výboru spolku.
2. Účastnit se všech akcí spolku.

3. Rozhodovat o majetku spolku
4. Dodržovat a plnit stanovy a usnesení členské schůze.
5. Účastnit se aktivně práce spolku. Při účasti menší jak 50% pozbývá člen na půl roku výhody požitků z hospodaření spolku.
6. Chránit majetek spolku
7. Člen je povinen se zúčastnit nejméně dvou bodování vína jako hodnotitel.
8. Člen je povinen dodat na místní výstavu vín a na výstavy jiných subjektů vzorky vína. Jejich počet určí členská schůze. Při nesplnění této povinnosti, zaplatí člen do pokladny spolku finanční částku, jejíž výše bude každoročně určována rozhodnutím členské schůze.

   9. Člen je povinen přinést na každou plánovanou kontrolní degustaci vzorek vína.

 

 

Článek 10
Hospodaření spolku

  1. Činnost je financována: - z příspěvků členů, z výnosů a podílů dohodnutých společenských akcí, z dotací a darů od vnějších subjektů a z vedlejší hospodářské činnosti.
2. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky s rozpočtem schváleným členskou schůzí.

   3. Za hospodaření spolku zodpovídá výbor spolku.

   4. Spolek ve svém účetnictví vede odděleně členské příspěvky, dotace a dary, zvlášť účtuje  

    provozování vedlejší činnosti

 

Článek 11.
Majetek

1.      Nemovitý majetek musí být řádně udržován a podle potřeby opravován, řádně využíván.

2.      Jiné osobě může být majetek spolku přenechán k užívání se souhlasem členské schůze.

3.      Zástavu majetku, musí odsouhlasit členská schůze.

 

Článek 12
 Zánik spolku

 

    1. Vinařský spolek se zřizuje na dobu neurčitou.

    2. Vinařský spolek zaniká

a)usnesením členské schůze 2/3 hlasů všech členů, která rovněž určí způsob naložení s majetkem spolku.

b)pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení

     3. Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání vůči členům spolku.

 


                                                                      Článek 13

                                                             Závěrečná ustanovení

 

Tyto nové stanovy ruší a nahrazují všechny předcházející verze a nabývají účinnost schválením členskou schůzí spolku dne: 2. 9. 2022.